ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය